Ethisch charter van de Vzw Sterrenbeelden


De vzw Sterrenbeelden verenigt ouders van geestelijk gehandicapte personen, personen met mentale beperking, professionelen in de zorgsector alsmede eenieder begaan met deze doelgroep teneinde hun de nodige steun en hulp aan te bieden.

 

Allen erkennen  de rechten van personen met een handicap zoals hernomen in de Verenigde Naties - Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap ; België nam dit verdrag aan (ratificatie) op 2 juli 2009.

 

Ze verbinden er zich toe het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen.

 

Volgende hoofdlijnen vormen de leidraad voor de opstelling van ons handvest:

-  Respect voor de inherente waardigheid van personen met een handicap

-  Openheid voor anderen, opname in de samenleving

-  Levenskwaliteit

-  Vrijheid zelf keuzes te maken

 

De tehuizen zullen worden beheerd overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen die in de door de overheid erkende centra van toepassing zijn.

 

 

De opvangcentra zullen zich liefst in de stad bevinden, afgelegen van het drukke verkeer maar in een winkelbuurt kort bij een recreatiezone en openbaar vervoer.

 

De dag- en nachtverblijven zullen vlak bij elkaar liggen maar wel in aparte gebouwen zodat ze als twee afzonderlijke eenheden worden beschouwd.

De eerste is het opvangcentrum waar de ‘gebruikers’ overdag vertoeven, de andere is « thuis », mijn leefruimte, mijn ontspanningsruimte.

Beide plaatsen zullen op hun eigen manier worden bezet en deze differentiatie zal tot een betere mentale en emotionele structurering en vervolgens tot een grotere autonomie bijdragen.

 

1. Doelstellingen

De gebruiker krijgt bij zijn handicap passende ondersteuning om zijn integratie in de maatschappij te bevorderen. De actieve deelneming van de persoon aan zijn levensproject krijgt voorrang.

 

2. Doelgroep

De vereniging streeft het doel na om de problematiek op te lossen van jongeren die geen opvangplaats vinden wanneer ze het onderwijs verlaten. De tehuizen die de vzw opricht, helpt bouwen of ondersteunt zullen prioritair bestemd zijn voor jonge volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap met of zonder samenhangende beperkingen.

 

3. Filosofie en ethische beoordeling van de projecten

 

a) Waarborgen dat personen met een handicap het recht op vrijheid van filosofische, politieke en godsdienstige mening hebben. Bijzondere aandacht zal worden besteed zodat eenieder zijn eigen mening kan uiten en naar staat van vermogen kan naleven. Eveneens wordt er verwacht dat elke persoon andermans mening respecteert.

 

b)  Elke persoon de vrijheid laten om met de gekozen partner affectieve banden aan te gaan en/of seksuele omgang te hebben. Er wordt van de centra verwacht dat ze deze banden erkennen en dat ze, bij voorbeeld, als teken van erkentelijkheid het voorstel ter herinrichting van de woning inwilligen.

Indien de gebruiker in staat van verlengde minderjarigheid of onder toezicht verkeert worden de beslissingen aangaande zijn emotioneel en seksueel leven in overleg met de ouders of voogden genomen.

 

c)  Ernaar streven de verwachtingen, vragen en noden van de personen met een geestelijke handicap met het oog op een zelfstandig en zo evenwichtig mogelijk leven tegemoet te komen door hen, daar waar nodig, de passende steun, begeleiding en veiligheid te verschaffen.

 

d)  Zich richten op de bevordering van samenwerking en overleg tussen de personen met een geestelijke handicap, de professionele omkadering en de families. Er dient in dit verband tevens de uitwisselingen tussen externe belanghebbenden (begeleidingsdienst, gezinsplanning, juridische dienst, geestelijke gezondheidsdienst,..) te bevorderen.

 

e)  In de tehuizen een gemoedelijke sociale sfeer ontwikkelen die bevorderlijk is voor het welzijn van de persoon met een geestelijke beperking.